+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Statut

Statut

Stowarzyszenie Granica

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO – KULTURALNEGO „Granica”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica”, zwane dalej Stowarzyszeniem i jest powołane zgodnie z obowiązującymi przepisami ostowarzyszeniach, i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Lubawka (58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33).
2. Stowarzyszenie może także realizować swoje cele statutowe poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejsca działania.

§ 3

1. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia kół i sekcji w oparciu o regulamin zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń, a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. Działalności charytatywnej,
3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych,
5. Ochrony i promocji zdrowia,
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet, i mężczyzn,
9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
12. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
14. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
16. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
17. Upowszechniania i ochrony wolności, i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
18. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
19. Promocji i organizacji wolontariatu.

§ 7

1. Stowarzyszenie może realizować swoje wszystkie cele przez wszelkie formy dozwolone prawem.
2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.
3. Stowarzyszenie może realizować zadania wspólnie z innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ zwyczajnych
b/ wspierających
c/ honorowych
2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały zarządu, od której służy odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Polski lub cudzoziemiec posiadający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, mający ukończone 16 lat.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10

Członek zwyczajny i honorowy ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu
3. Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie
4. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
5. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
3. Regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu

§ 12

Członek wspierający posiada prawa określone w § 10, pkt. 3, 4 i 5 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu lub ustnego oświadczenia na Walnym Zebraniu lub zebraniu Zarządu.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu biernego uczestnictwa lub niepłacenia składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia
4. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych
5. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest powiadomić o tym członka w terminie 14 dni, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
6. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna
7. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zgromadzenia, pozbawiony jest praw określonych w § 10, pkt. 1, 2 i 5

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 4 lata

§ 15

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo włączenia w swój skład jego następcy spośród członków Stowarzyszenia, jednak ilość osób włączonych tym sposobem nie może być większa niż 1/3 członków władz.

§ 16

1. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego danego organu.

2. Zebrania organów Stowarzyszenia są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący danego organu i protokolant. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym zebraniu.

Walne Zebranie
§ 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia
2. Powoływanie oraz odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
5. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich
6. Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia
8. Zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu bądź wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji i związków stowarzyszeń, a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
10.Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd 1 raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo wyborcze
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia członków Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
3. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się 1 godzinę później jak w pierwszym terminie i w tym samym miejscu
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie nie później niż 1 miesiąc od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd
§ 21

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami
2. Zarząd składa się z 3-6 członków. Jego liczbę ustala Walne Zebranie
3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz członków zarządu
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2. Dysponowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
4. Zwoływanie Walnych Zebrań
5. Uchwalanie planów działalności, sporządzanie sprawozdań i preliminarzy
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających
7. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego
8. Podejmowanie uchwał o przystąpienie lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji i związków stowarzyszeń, a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji
9. Określenie zasad korzystania przez członków z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia
11. Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych jego członków, którzy systematycznie uchylają się od pracy
12. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania

§ 23

1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu, pracami Stowarzyszenia kieruje Prezes.
2. Do zakresu działalności Prezesa należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec urzędów, instytucji i organizacji
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
c) wykonywanie uchwał Zarządu i Walnego Zebrania
d) zwoływanie posiedzeń Zarządu
e) zatrudnianie i zwalnianie pracowników
f) opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz sprawozdań i rozliczeń finansowych

§ 24

W sytuacjach koniecznych Prezesa zastępuje Wiceprezes, lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu

§ 25

Sekretarz Zarządu posiada w kompetencji:
a) zwoływania posiedzeń Zarządu oraz protokołowania ich
b) nadzoru nad dokumentacją Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna
§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego

§ 27

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności

§ 28

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia
§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie
b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy
c) wpływy z odpłatnej działalności statutowej

§ 30

1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie świadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie
2. Zarząd Stowarzyszenia może mocą uchwały upoważnić osoby trzecie do oświadczenia woli w sprawach majątkowych.

Rozdział VI. Zamiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 31

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia
3. Majątek trwały lub nietrwały likwidowanego Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz innej organizacji pozarządowej, nie nastawionej na zysk, realizującej zbliżone cele jak Stowarzyszenie, na rzecz innej instytucji, lub osoby prywatnej, zatwierdzonej przez Walne Zebranie.

Lubawka, dnia 10 marca 2012 r.