Działaj Lokalnie 2006

Stowarzyszenie Granica, jako Lokalna Organizacja Grantowa z Lubawki po raz pierwszy ogłosiła Konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół dobra wspólnego.

W Konkursie V edycji Działaj Lokalnie wpłynęło 14 wniosków, z których komisja przyznała granty na realizację 11 projektów inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Zasięg konkursu to terenu 3 gmin: Lubawka, Kamienna Góra ( gmina miejska i wiejska )  i Marciszów.

Na wsparcie projektów przeznaczono kwotę 34 000, która pochodziła od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, lokalnych samorządów – gmin: Lubawka, Kamienna Góra i Marciszów oraz sponsorów – firmy –  BO WA DE oraz Fundacji  Brama Lubawska.dl2006

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach pt. „Miasteczko rowerowe z placem zabaw”

Miasteczko rowerowe z placem zabawIstotą projektu było utworzenie we wsi Miszkowice placu zabaw oraz miasteczka rowerowego, przeznaczonego dla mieszkańców, głównie dzieci. Dzięki temu zagospodarowanie nie użytkowany do tej pory plac nieopodal szkoły oraz stworzono miejsce edukacji ekologicznej dla dzieci. W pracach wzięli udział uczniowie oraz rodzice szkoły, dużą część zadań wykonując w formie wolontariatu. Powstałe miejsce zostało upiększone poprzez posadzenie drzew, krzewów i innych roślin ozdobnych.
Główni beneficjenci projektu:
– społeczność szkoły w Miszkowicach
– dzieci i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej
Osiągnięte rezultaty:
– powstanie miejsca edukacji przyrodniczej, wypoczynku oraz rekreacji
– zagospodarowanie nieużytkowanej przestrzeni nieopodal szkoły

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego Tkacze Śl. pt. „Mini skansen chleba w Raszowie

Mini skansen chlebaCelem projektu było utworzenie mini skansenu i promocja chleba, będącego produktem lokalnym wytwarzanym we wsi Raszów. W skansenie prezentowane są eksponaty związane z wypiekiem chleba oraz wspomnieniami starszych ludzi mieszkających w okolicy. Skansen pełni również rolę miejsca wypoczynku i edukacji dla turystów, prowadzone są w nim pogadanki edukacyjne o zdrowej żywności, itp. W spotkaniach takich często uczestniczą dzieci mieszkańcy wsi i okolicy. W ramach projektu zorganizowano również przedstawienia teatralne oraz inscenizacje o tematyce wiejskiej. Nawet po zakończeniu realizacji projekt stał się elementem wprowadzającym nieco „kulturalnego ożywienia” w życie wsi, do dziś jest bardzo chętnie odwiedzany.
Główni beneficjenci projektu:
– społeczność wsi Raszów
– przyjezdni turyści i ich rodziny
– dzieci ze wsi Raszów i okolic
Osiągnięte rezultaty:
– powstanie miejsca edukacji oraz zachowywania dziedzictwa kulturalnego,
– organizowanie mini-przedstawień teatralnych przez dzieci
– integracja mieszkańców wokół skansenu chleba

 

Gimnazjum Publiczne w Lubawce pt. „ Nie palę, nie piję – a żyję!” 

Nie pale, nie pije a zyje LubawkaProjekt miał na celu zaakcentowanie szkodliwego społecznie problemu, jakim jest obecność używek wśród młodzieży i uczniów lokalnych szkół. Poprzez cykl działań, organizowanych przez młodzież, realizatorzy pragną pokazać szkodliwość używek, propagować zdrowy styl życia a także poprzez ankietowanie zorientować się w rzeczywistej skali problemu. W ramach projektu zorganizowane zostały: ankietowanie uczniów miejscowych szkół, spotkanie młodzieży z policjantem, kampania o przeciw spożywaniu używek (plakaty i ulotki), quiz wiedzy o używkach, konkurs plastyczny, koncert zespołu młodzieżowego. W działaniach wzięli udział uczniowie szkól, dorośli oraz społeczność lokalna, łącznie przeszło 4.500 osób.

Główni beneficjenci projektu:
Młodzież szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele, społeczność lokalna.
Łącznie 4.600 osób.
Osiągnięte rezultaty:
– przeprowadzenie ankiet wśród młodzieży szkolnej
– kampania za pomocą ulotek i plakatów,
– spotkanie młodzieży z policją nt.: szkodliwości używek,
– koncert młodzieżowy pod hasłem „zabawy bez używek”
– przeprowadzenie konkursu plastycznego i quizu wiedzy
– wykonanie stałej ekspozycji prac plastycznych w Ośrodku Zdrowia w Lubawce

Zespół Szkół w Pisarzowicach pt. „Nie tylko ławki szkolne”

Nie tylko lawki szkolneCelem realizowanego projektu było zagospodarowanie terenu przyszkolnego, dotychczas będącego miejscem zaniedbanym i zniechęcającym do spędzania tam czasu. W ramach pozyskanej dotacji, teren znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie szkoły został uporządkowany oraz zagospodarowany. Dzięki nadleśnictwu pozyskano przeszło 1000 sztuk sadzonek rew i krzewów, które zostały nasadzone. Ponadto utworzono trawniki, klomby i miejsca do odpoczynku, razem z ławkami, koszami na śmieci, itp. W prace zaangażowali się rodzice i mieszkańcy wsi Pisarzowice. Pozwoliło to na zachęcenie uczniów i dorosłych mieszkańców wsi do spędzania czasu blisko szkoły i w sposób kulturalny. Przygotowany teren służy również do prowadzenia zajęć edukacyjnych, spotkań i imprez dla całej społeczności lokalnej.
Główni beneficjenci projektu:
– społeczność zespołu szkół w Pisarzowicach
Osiągnięte rezultaty:
– powstanie miejsca edukacji wypoczynku oraz rekreacji
– zagospodarowanie nieużytkowanej przestrzeni nieopodal szkoły

Gmina Kamienna Góra/Przedszkole Publiczne w Krzeszowie Przedszkolak w naszej małej ojczyźnie pt. „Przedszkolak w naszej małej ojczyźnie”

Przedszkolak w naszej malej ojczyznieProjekt skierowany był przede wszystkim do dzieci przedszkolnych, a jego głównym celem było ukazanie wartości „małej ojczyzny” i budowanie przywiązania emocjonalnego dzieci do miejsca, w którym na co dzień żyją. Poprzez cykl działań (m.in. wycieczki, udział w regionalnych imprezach i festynach, poznawanie lokalnych produktów i dziedzictwa kulturowego), ukazywano dzieciom wartość codziennie spotykanych miejsc i wydarzeń. W realizacji projektu pomagali rodzice przedszkolaków, różnorodne firmy prywatne i instytucje., które z wielką sympatią odniosły się do tej inicjatywy realizowanej specjalnie dla najmłodszych. Dzięki projektowi codzienna edukacje przedszkolaków wzbogacono o elementy edukacji regionalnej, a także uczyniono ją bardziej atrakcyjną.
Główni beneficjenci projektu:
– dzieci w wieku przedszkolnym
– rodzice przedszkolaków
– mieszkańcy wsi, lokalni gospodarze
– instytucje i organizacje zajmujące się promocją dziedzictwa kulturowego regionu
Osiągnięte rezultaty:
– udział dzieci w imprezach promujących walory i wartości kulturalne regionu
– nabycie nowych umiejętności manualnych i kulinarnych

Stowarzyszenie ECEAT Poland Europejskie  centrum dla Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki Oddział w Polsce  pt. Przygotowanie  kwaterodawców z gospodarstw eko- i agroturystycznych powiatu kamiennogórskiego do współpracy sieci „ Domy zielone PORTA LUBAVIA”

Domy Zielona Porta LubawiaZałożeniem projektu, zgodnie z jego nazwą, było przygotowanie lokalnych kwaterodawców do współpracy w ramach sieci „Domy Zielone Porta Lubavia”. Przygotowanie to polegało na szkoleniu w zakresie przepisów prawnych, podatkowych i sanitarnych obowiązujących w turystyce wiejskiej, wyjazd studyjny do wzorowych gospodarstw agroturystycznych, przygotowanie i kategoryzacja kwater wiejskich.
Główni beneficjenci projektu:
– kwaterodawcy powiatu kamiennogórskiego
Osiągnięte rezultaty:
– wzmocnienie więzi pomiędzy uczestnikami sieci „Domu Zielone Porta Lubavia”
– wzbogacenie ich wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstw agro i ekourystycznych

Stowarzyszenie Szczepanowski Grzbiet pt. „Rozbudowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Szczepanowie”

Szczepanowski GrzbietZałożeniem projektu była rozbudowa placu zabawowo – rekreacyjnego we wsi Szczepanów, będącego miejscem integracji i wypoczynku mieszkańców całej wsi. Istotnym założeniem i motywacją dla lokalnej aktywności było samodzielne zainteresowanie się mieszkańców Szczepanowa problematyką istnienia miejsca, w którym można byłoby spędzać czas. W realizacji projektu uczestniczyła znacząca część mieszkańców niewielkiej wioski, z których każdy realizował wyznaczoną część zadań. W ramach projektu wykonano roboty ziemne i drobne prace budowlane, jak również wykonano szereg prac pielęgnacyjnych, wzbogacono szatę roślinną poprzez nasadzenie kwiatów i krzewów. Ponadto przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci. Projekt zakończono wspólnym spotkaniem oraz planami dalszej rozbudowy tego tak ważnego dla mieszkańców wsi, miejsca.
Główni beneficjenci projektu:
– cała społeczność wsi Szczepanów
– przyjezdni turyści i ich rodziny
Osiągnięte rezultaty:
– wykonanie prac ziemnych
– uporządkowanie placu i wzbogacenie szaty roślinnej,
– ustawienie wiaty drewnianej na placu oraz wykonanie paleniska,
– uroczysty festyn gromadzący wszystkich mieszkańców wsi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego Tkacze Śl. pt. „Skrawek domu w szkole”

Skrawek domu w szkoleCelem projektu było wzbogacenie działalności instytucji szkoły poprzez organizację dodatkowych zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży. Działania projektu polegały w głównej mierze na realizacji cyklu zajęć tematycznych, mających pomóc dzieciom w organizowaniu sobie wolnego czasu, rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za innych, itp. W ramach programu odbywały się specjalne zajęcia dla korzystających ze świetlicy, wycieczki i konkursy, zajęcia praktyczne.
Silnym elementem integrującym było ogromne zaangażowanie w pracę z dziećmi ich starszych kolegów – wolontariuszy, którzy ukończyli już szkołę.
Główni beneficjenci projektu:
– dzieci i młodzież korzystające ze świetlicy
– rodzice
– społeczność szkolna
Osiągnięte rezultaty:
– powstanie miejsca spotkania i organizacji wolnego czasu dla dzieci
– wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu
– integracja społeczności (trzech pokoleń) oraz promocja wolontariatu

Rada Sołecka Świdnik pt. „Świetlica zbudzi was do życia”

Swietlica zbudzi was do zyciaCelem projektu było wzbogacenie oferty edukacyjnej i kulturalnej świetlicy w Świdniku oraz zaangażowanie wolontariuszy młodzieżowych w celu pomagania uczniom i osobom słabszym w nauce. Dzięki działaniom dofinansowanym z dotacji programu Działaj Lokalnie przeprowadzono remont świetlicy, prowadzono zajęcia obsługi komputera i Internetu oraz inne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zmobilizowanie mieszkańców do zadbania o wspólną świetlice zaowocowało także przy organizacji imprez okolicznościowych podczas Dnia Dziecka, Andrzejek czy zajęć wakacyjnych.
Główni beneficjenci projektu:
– wolontariusze młodzieżowi ze wsi
– społeczności wsi Świdnik
Osiągnięte rezultaty:
– wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
– integracja osób zainteresowanych aktywnością mieszkańców wsi

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubawce pt. „ Okno na świat”

Okno na swiatCelem projektu było stworzenie miejsc, które wzbogaci możliwości spotkania rodziców i nauczycieli, oraz zwiększenia ich możliwości działania na rzecz szkoły. Miejsce to ma być swoistym „oknem na świat” dla szkoły, wprowadzającym nowe formy pracy z dziećmi oraz rodzicami, oraz nowe formy edukacji.  Dzięki dofinansowaniu projektu, przeprowadzono remont Sali w szkole – „okna na świat”, zakupiono wyposażenie oraz materiały dydaktyczne, przeprowadzono cykl warsztatów i zajęć edukacyjnych z dziećmi i rodzicami.

Inicjatywa Obywatelska „Brama Ciszy” w Bukówce / ECEAT – Poland Europejskie Centrum dla Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki Oddział w Polsce – Bukówka 71 pt. „ Edukacja przez zabawę”

Edukacja przez zabaweRealizacja projektu pozwoliła poznać młodym mieszkańcom historię ich wsi – zarówno od strych mieszkańców jak i z literatury. Wspólne spotkania sprawiły radość starszym mieszkańcom, bo mogli się podzielić swoją wiedzą i młodym, którzy odkrywali swoją historię na nowo i z innej perspektywy. Przygotowano wystawę o tym temacie w świetlicy. Pracowano również wspólnie, aby zagospodarować plac wokół świetlicy. Wykoszono trawę, odnowiono ławki, zakupiono i ustawiono elementy placu zabaw. Powstało miejsce spotkań we wsi dla młodych i starszych mieszkańców.